Segbroek College

Decanaat - Mavo

Een aantal jaren geleden is de MAVO samengevoegd met het VBO. Zo ontstond een nieuwe VMBO-structuur. Binnen deze structuur zijn vier leerwegen te onderscheiden, waarvan drie met beroepsgerichte vakken (zie 2, 3, 4 hieronder). De vier leerwegen binnen het VMBO zijn:

 1. TL Theoretische Leerweg
 2. GL Gemengde Leerweg
 3. KB Kaderberoepsgerichte Leerweg
 4. BB Basisberoepsgerichte Leerweg

Naast VWO en HAVO bieden we op het Segbroek College alleen de TL (Theoretische Leerweg) aan. Het Segbroek hanteert weer de herkenbare naam MAVO. Onderwijskundig en organisatorisch verandert er niks, maar het onderscheid tussen de verschillende VMBO-leerwegen lijkt vooral van belang voor typische VMBO-scholen, waar ze bijvoorbeeld ook een Kaderberoepsgerichte opleiding aanbieden. Vanaf nu wordt er in dit stuk dus niet meer gesproken over VMBO-TL maar over MAVO.

Eind 2e leerjaar: Pakketkeuze voor 3 MAVO
De leerlingen kiezen aan het eind van het tweede leerjaar 3 van de volgende 5 vakken:

 • Frans
 • Duits
 • Wiskunde
 • Natuurkunde (Nask 1)
 • Economie

De leerlingen laten dus twee vakken vallen van de bovenstaande.
Hierbij worden de 2 onderstaande regels in acht genomen:

 1. Minimaal 1 van bovenstaande 2 talen kiezen! (In uitzonderlijk geval dispensatie mogelijk)
 2. Bij keuze voor NA is het verplicht om WI te kiezen!

Of
4 van de 5 vakken kiezen: wiskunde, natuurkunde, economie en Frans of Duits

Daarnaast houden ze alle overige vakken uit klas 2 en krijgen er maatschappijleer 1 , CKV (cultureel kunstzinnige vorming) en Scheikunde (nask 2) bij. Tevens bieden we op onze school het vak LO2 (Lichamelijke Opvoeding 2) aan. Dit is een examenvak dat in 3 MAVO begint en in 4 MAVO wordt afgesloten. De leerlingen die dit kiezen komen vaak uit een sport-plusklas, maar dit is geen vereiste.

Het 3e en 4e jaar van de MAVO zijn examenjaren. Dat betekent dat in het 3e leerjaar al stukken van het examen afgerond worden. Zo wordt bijvoorbeeld het verplichte vak Maatschappijleer 1 in de 3e klas afgerond. Dit cijfer telt mee voor het eindexamen in de 4e klas.
Zie de pagina Decanaat -> Downloads voor de Powerpoints vakkenpakketkeuze (LOB) en LO2.

Eind 3e leerjaar: Sectorkeuze voor 4 MAVO
Aan het eind van het 3e schooljaar kiezen de leerlingen een sector. De 4 sectoren zijn:

 1. Economie
 2. Zorg en Welzijn
 3. Techniek
 4. Landbouw/Groen

Het is de bedoeling dat de leerlingen in het MBO verder kunnen studeren in dezelfde sector en daarvoor een passende vakkencombinatie hebben gekozen. Bij elke sector hoort zo’n vakkencombinatie. Het eindexamenpakket van de 4 MAVO-leerling is als volgt samengesteld:
 

4 mavo met 6 vakken
Sector: Economie Techniek Zorg en Welzijn Landbouw
2 verplichte vakken
• Nederlands
• Engels
2 sector-gebonden vakken • Economie

• Wiskunde of Frans of Duits

• Wiskunde

• Natuurkunde

• Biologie

• Wiskunde of  Geschiedenis of  Aardrijkskunde of Maatschappijleer

• Wiskunde

• Biologie of Natuurkunde

2 vrije vakken
Keuze uit:
• Frans
• Duits
• Geschiedenis
• Aardrijkskunde
• Economie
• Maatschappijleer 2
• CKV2
• Natuurkunde (Nask1)
• Scheikunde (Nask 2)
• Wiskunde


PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting)
Voor nadere informatie over schoolexamens, herkansingen en de zak/slaagregelingen verwijzen wij u naar de zgn. PTA’s ( programma’s van toetsing en afsluiting) waarover de leerlingen aan het begin van het schooljaar, rond 1 oktober, in klas 3 en 4 de beschikking krijgen.

Keuzebegeleiding (bij keuze vakkenpakket en sector)
Voorafgaande aan de vakkenkeuze die de leerlingen eind 2e jaar maken, hebben ze als voorbereiding een lesprogramma gehad uit de methode “Optie”. Deze methode gaat in op bijvoorbeeld: interesses, vaardigheden, competenties, sectoren, opleidingen en beroepen. Er wordt een Beroepsinteressetest gedaan (BITtest) en tevens is er een beroepenoriëntatie die wordt opgestart bij het vak Techniek, waarbij uiteindelijk zelfs een aantal technische bedrijven kunnen worden bezocht.
Ter ondersteuning van het maken van de juiste keuze doen alle derdeklassers mee aan een zeer uitgebreide test. Deze test (de zgn. pro-insight test) doet onderzoek naar de capaciteiten, de studiehouding en de interesses van de leerling. Het resultaat wordt met de leerling besproken en komt aan de orde tijdens een individueel gesprek dat de leerling heeft met de decaan. Indien gewenst kunnen de ouders daarbij aanwezig zijn. Vervolgens nemen de leerlingen hun keuzeformulier mee naar huis waar dit wordt ondertekend door de ouders of verzorgers.

Vervolgopleiding
Na het behalen van het MAVO-diploma kunnen leerlingen zich aanmelden bij een ROC (Regionaal Opleidings Centrum) waar zij hun studie kunnen vervolgen met een MBO opleiding. Het MBO kent 4 niveaus en 2 leerwegen: BOL (BeroepsOpleidende Leerweg) en BBL (BeroepsBegeleidende Leerweg). In principe stromen onze MAVO-leerlingen door naar de BOL (MBO) niveau 3 en 4. Leerlingen die een opleiding voltooien op niveau 4 kunnen doorstromen naar het HBO.
Tevens bestaat de mogelijkheid om na 4 MAVO door te stromen naar 4 HAVO. Deze overstap is echter moeilijk en vereist de keuze van een passend vakkenpakket. Ook stelt onze school eisen m.b.t het gemiddelde eindexamencijfer behaald op het MAVO-examen en worden aspecten als studiehouding en motivatie meegewogen teneinde teleurstelling te voorkomen. Het is mogelijk om 7 i.p.v. 6 vakken te kiezen. Zodoende zou een betere aansluiting met de HAVO gerealiseerd kunnen worden.


Adresgegevens

Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
tel. 070-363 49 40
info@segbroek.nl

Goudsbloemlaan 131
2565 CR Den Haag
tel. 070-363 34 39

facebook.png  twitter.png