Segbroek College

Vakinhoud 2e Fase Maatschappijwetenschappen

Maatschappijwetenschappen is een vak dat gaat over alles wat te maken heeft met hoe mensen samenleven. Het gaat over hoe je je als mens aanpast aan je omgeving (psychologie) over hoe groepen met elkaar samenleven (sociologie), op welke manier hierdoor regels ontstaan (politicologie) en wat te doen als mensen zich niet aan de regels houden (rechten).

We hebben ervoor gekozen het programma in 4havo zo praktisch mogelijk te maken. Elke periode doe je een bepaalde vorm van onderzoek, hiervan moet je op steeds een andere manier de resultaten presenteren. We werken hierbij steeds in groepsverband. Het 5 havo programma concentreert zich noodzakelijkerwijs zoveel mogelijk op het eindexamenprogramma.

4HAVO
Periode 1.
- Algemene inleiding in het doen van sociaal wetenschappelijk onderzoek.
- Filmanalyse; hoe wordt je als kijker gemanipuleerd?
- In de eerste periode doen de leerlingen in tweetallen onderzoek op school naar de oorzaak van alle rommel. Hiervoor moeten ze meerdere malen observeren en een interview afnemen. Onderzoeksmateriaal moet nu eens zelf verzameld worden (i.t.t de meeste internet/literatuuronderzoeken), uitgewerkt en tot een conclusie met aanbevelingen gebracht worden. Vervolgens proberen we de onderzoeksresultaten van de gehele MAW groep in elkaar te schuiven.

Periode 2.
- Het PO Ontwikkelingssamenwerking wordt begeleid door een medewerker van Cordaid. Deze vertelt in drie gastlessen waaraan een goed onwikkelingsproject moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. De laatste les beoordeelt hij samen met de docent het door de leerlingen zelfstandig opgezette project, enerzijds op presentatie, anderszijds op inhoud. Daarnaast toetsen we de theorie over ontwikkelingssamenwerking in een schoolexamen.

Periode 3.
- De theorie van het maatschappelijke probleem millieuvervuiling wordt getoetst in een SE.
- Voor het PO Milieu gebruiken we het materiaal dat is aangeleverd door het Al Gore team; leerlingen gaan in groepjes aan de slag om zelf een film te maken over de bedreiging van het milieu. De film moet overtuigen, hierbij kunnen de lessen over de filmanalyse van periode 1 in de praktijk gebracht worden.

Periode 4
- Politiek! Start met het eerste eindexamenonderdeel.
- We krijgen een gastles over de Provinciale Staten, gegeven door een lid van de P.S. Hierdoor hopen we en de bekendheid met de P.S. te vergroten als ook de afstand tussen leerlingen en politiek te verkleinen.
- De leerlingen richtten voor het Po Politiek zelf een politieke partij op en gaan aan het eind van de periode met elkaar in debat.

5HAVO
- veel theorie: Drie eindexamenonderwerpen; politiek, criminaliteit en massamedia. Vooral veel oefenen en nog eens oefenen… (de praktijk moet nog uitwijzen of we ook in 5h meer tijd kunnen besteden aan praktische invullingen van de theorie. Waar mogelijk zullen we dat zeker doen!)

 


Adresgegevens

Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
tel. 070-363 49 40
info@segbroek.nl

Goudsbloemlaan 131
2565 CR Den Haag
tel. 070-363 34 39

facebook.png  twitter.png