Segbroek College

RT-beleid dyslexie

Algemene visie Remedial Teaching

In het verlengde van de algemene schoolvisie op onderwijs besteedt het Segbroek College tijd en aandacht aan dyslexie. De school beschouwt dyslexie als een handicap die leerlingen in hun functioneren kan belemmeren. Het kansenbeleid geldt ook voor dyslectische leerlingen. Daarom heeft de school tijd en financiële middelen vrijgemaakt om een goede organisatie te creëren die de juiste opvang van dyslectische leerlingen zoveel mogelijk moet maken. Wel dient dit alles te geschieden binnen de aangegeven grenzen:

 • Leerlingen nemen deel aan het reguliere onderwijs; er is geen ruimte voor aangepast individueel onderwijs of speciale orthopedagogische ondersteuning;
 • Bijlessen en lessen Remediale Ondersteuning voor individuele dyslectische leerlingen worden niet door de school verzorgd;
 • De school hanteert een dispensatiebeleid waarbij bij hoge uitzondering dispensatie voor moderne vreemde talen zoals Frans en Duits verleend wordt. Hierbij gelden de afspraken die vastgelegd zijn in het landelijk Protocol Dyslexie;
 • Ouders kunnen uiteraard thuis met ondersteunende middelen zoals een daisyspeler, laptop, Kurzweil e.d werken. Het is ook toegestaan ondersteunende middelen mee te geven naar school. De school voorziet er zelf niet in;
 • Wel biedt de school in het examentraject alle mogelijke middelen die het de leerling gemakkelijk maken examen af te leggen en die het CITO kan verschaffen;
 • Voor leerlingen met discalculie en/of andere handicaps (ADHD, PDD-NOS e.d) worden dezelfde afspraken gehanteerd.


Het Segbroek College gaat op de volgende wijze om met dyslectische leerlingen:

 • Dyslectische leerlingen worden bij aanmelding geregistreerd als “dyslectisch”. Aan de hand van hun dyslexierapport en –verklaring bepaalt de coördinator RT welke faciliteiten zij kunnen krijgen: grootschrift, laptop, meer tijd e.d;
 • Aan alle leerlingen met een definitieve dyslexieverklaring wordt een dyslexiepasje verstrekt.
 • Buro Leerlingenhulp biedt nieuwe dyslectische leerlingen de mogelijkheid een cursus “omgaan met dyslexie” te volgen;
 • De docenten volgen de dyslectische leerlingen tijdens de vakgebonden lessen. Het uitgangspunt is dat elke docent op het Segbroek College weet welke leerlingen in zijn of haar klas dyslectisch zijn en welke extra faciliteiten er geboden kunnen worden voor de betreffende leerlingen.
 •  De coördinator RT bemiddelt bij specifieke problemen tijdens gesprekken met leerlingen, hun ouders en collega’s. Het is natuurlijk mogelijk een gesprek tijdens de oudermiddagen en –avonden aan te vragen.

Wanneer een leerling gebruik wenst te maken van technische hulpmiddelen zoals een laptop oid  binnen de school dan zal voorafgaande aan het gebruik eerst de dyslexie coördinator hiervan op de hoogte moeten worden gesteld. Ouder(s) en de leerling dienen een overeenkomst te tekenen waarin zij geïnformeerd worden over de rechten en plichten die gebonden zijn aan het gebruik van de laptop. School is in geen geval aansprakelijk voor diefstal, schade of verlies van technische hulpmiddelen.


Dyslexie