Segbroek College

Rouwverwerking

De laatste jaren worden docenten, mentoren en daarna "de Zorg' vaak geconfronteerd met jongeren die een verlies hebben geleden. Niet alle jongeren hebben hulp nodig bij het verwerken van het verlies, maar in die gevallen waar hulp wel nodig is, worden die leerlingen vaak doorverwezen naar "de Zorg". Ook is geconstateerd dat er overlappende problematiek is en dat 1 op 1 begeleiding niet altijd de meest passende hulp is. Uit ervaring is gebleken dat steun aan elkaar meer helpend is.

Waarom een rouwgroep op school?
De school is een vertrouwde omgeving waar de jongere wat afstand kan nemen van zijn emoties. Thuis over verlies praten is voor veel jongeren moeilijk, omdat zij bang zijn de andere gezinsleden te kwetsen of verdrietig te maken.

Externe hulpverleningsinstellingen hebben soms weer te veel afstand en verwijzing naar externe hulpverlening geeft de indruk aan zowel de leerlingen als hun omgeving dat rouw abnormaal is.
Een tweede argument om te starten met een rouwgroep is efficiency. Als een aantal leerlingen aandacht vraagt voor een verlies, is het al snel efficiënter om deze hulpvraag in een groep op te pakken.
Een derde argument is dat leerlingen met normale rouw veel meer aan elkaar hebben dan aan de goed bedoelde adviezen van volwassenen.

Een rouwgroep heeft de volgende doelen:

• Delen van ervaringen, gedachten en gevoelens
• Creëren van gevoelens van erbij horen en verbondenheid
• Vergroten van communicatiemogelijkheden in en buiten school
• Actief werken aan het opnieuw overzicht krijgen over de eigen situatie
• Vergroten van zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde
• Vergroten van de veerkracht en de weerbaarheid
• Uitbreiden en/of verbeteren van strategieën om om te gaan met het verlies
• Het gevoel krijgen weer enig grip te hebben op de situatie
• Werken aan het krachtiger maken van de rouwende jongere.

Procedure aanmelding
Op de kamers van de conrectoren/teamleiders komt in september een aankondiging te hangen, zodat dit ook zichtbaar is voor de leerlingen.
Verder worden de conrectoren, teamleiders en mentoren ingelicht over de inhoud van een rouwverwerkingsgroep tijdens het teamoverleg.
De mentor spreekt (hij of zij weet na kennis genomen te hebben van o.a. het leerlingdossier, het vertrouwelijk formulier de warme overdracht) de leerling aan en vraagt of zij behoefte hebben aan deelname in een rouwgroep.

Voor wie is de rouwgroep bedoeld?
De rouwgroep is voor die leerlingen bedoeld die een ouder, broer of zus hebben verloren. Wanneer het verlies heeft plaatsgevonden is niet van belang, lang geleden of redelijk recent. Wanneer het zeer recentelijk heeft plaatsgevonden moet er een zogenoemde "incubatietijd" worden ingelast. Overleg hierover is altijd mogelijk met de begeleiders van de rouwgroep.
Bij verlies van opa's, oma's, tantes en ooms is overleg mogelijk, maar in principe geen deelname aan de groep. Voor deze groep is er wel materiaal beschikbaar dat gebruikt kan worden ter ondersteuning bij de verwerking.
NB. Er wordt geen onderscheid gemaakt voor onder- en bovenbouwleerlingen, want bij verdriet telt geen leeftijd.

Hoeveel bijeenkomsten, waar en wanneer vinden deze plaats?
Minimaal zes bijeenkomsten. Het streven is om direct na de herfstvakantie met de eerste groep te starten. Data volgen nog, er wordt geprobeerd de groep in het begin iedere 2 weken bij elkaar te laten komen, verder in de cursus zullen de bijeenkomsten wellicht ieder 3 of 4 weken plaatsvinden.
De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagmiddag het 7e en het 8e uur.
De ouder(s), verzorgers worden geïnformeerd per brief en er wordt om toestemming gevraagd om deel te nemen aan deze cursus. Zij kunnen bij vragen contact opnemen met mevrouw R.E. Verberg en mevrouw S. Srour.

Wie begeleidt de groep?
De groep wordt begeleid door zowel medewerker van het Segbroek College als een externe hulpverlener: mevrouw Verberg en mevrouw Srour (Jeugdformaat). Het is van groot belang dat de groep onderdeel van de school is en blijft, met daarbij de expertise van schoolmaatschappelijk werk.

Wat gebeurt er tijdens de bijeenkomsten?
Er wordt volgens een vast programma gewerkt. Dit programma is gebaseerd op het rouwprogramma, Gedeeld Verdriet, van Dr. Riet Fiddelaers-Jaspers, deskundige op het gebied van rouwverwerking bij jongeren.