Segbroek College

Toelatingsbeleid Segbroek College

Het Segbroek College is een openbare school voor mavo (vmbo-TL), havo, atheneum en gymasium.

Leerlingaantal
Het Segbroek College kan ongeveer 430 leerlingen toelaten.

We streven hierbij naar de volgende verdeling:

 • 25% leerlingen met een vmbo-TL advies

 • 20% leerlingen met een vmbo-TL/havo advies

 • 25% leerlingen met een havo advies

 • 15% leerlingen met een havo/vwo advies

 • 15% leerlingen met een vwo advies

De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2019-2020, moet gezien worden als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Het Segbroek College is een Topsport Talentschool. Wij streven ernaar dat 30% van onze nieuwe brugklasleerlingen Topsport Talentleerling is. Deze leerlingen worden hoe dan ook geplaatst. Voor hen geldt een aparte aanmeldingsprocedure (zie hieronder).

Toelatingscriteria
Het basisschooladvies (of het gewijzigde advies PO in mei) is leidend in ons aannamebeleid. Bij aanmelding is minimaal een vmbo-TL-advies (mavo) nodig.  

Overaanmelding
Wanneer er zich meer leerlingen aanmelden en plaatsbaar zijn dan waarvoor wij plaats hebben, dan worden eerst de Topsport Talentleerlingen geplaatst. Vervolgens worden de onderstaande voorrangsregels toegepast:

 1. Leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op de school van aanmelding;
 2. Kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.

Daarna wordt onder de overige leerlingen geloot onder toezicht van een notaris. De afgelopen jaren is loting overigens niet aan de orde geweest.

Indelingscriteria
Na de plaatsing worden leerlingen in principe op de volgende wijze ingedeeld in de verschillende brugklassen:

 • Leerlingen met een advies vmbo-TL (mavo) worden in een mavo-klas (aan de Goudsbloemlaan) geplaatst.

 • Leerlingen met een advies vmbo-TL/havo worden in een havo/mavo-klas (aan de Goudsbloemlaan) geplaatst. 

 • Leerlingen met een advies havo worden in principe in een havo/vwo-klas (aan de Klaverstraat) geplaatst. Geeft het onderwijskundig rapport daar echter aanleiding toe, dan kunnen leerlingen met een havo advies ook worden ingedeeld in havo/mavo-klassen aan de Goudsbloemlaan. Het onderwijs in beide klastypen is namelijk op havo-niveau. In het geval we leerlingen met een havo-advies indelen op de Goudsbloemlaan, is er altijd eerst contact met de basisschool en de ouders geweest.

 • Leerlingen met een advies havo/vwo worden in een havo/vwo-klas (aan de Klaverstraat) geplaatst.

 • Leerlingen met een advies vwo (atheneum of gymnasium) worden in een vwo-klas (aan de Klaverstraat) geplaatst.

   

Den Haag, 1 september 2018

 

Aanmeldingsprocedure 2019-2020

Dinsdag 29 januari 2019
Algemene voorlichtingsavond Segbroek College (Klaverstraat) 19.00 – 21.00 uur (voor ouders)

Zaterdag 2 februari 2019
Open Dag Segbroek College Klaverstraat 9.30 – 13.30 uur (leerlingen met hun ouders)

Donderdag 7 februari 2019
Open Dag Segbroek College Goudsbloemlaan 16.00 – 20.00 uur (leerlingen met hun ouders)


Procedure aanmeldronde 1 schooljaar 2019-2020
 
In de eerste aanmeldronde kan het aanmeldformulier en de keuzelijst op school bij de administratie op de locatie Klaverstraat worden ingeleverd. Ook voor de aanmeldingen van leerlingen met een vmbo-TL, of vmbo-TL/havo advies, gaat u dus naar de administratie aan de locatie Klaverstraat. U krijgt een kopie als ontvangstbevestiging met een schoolstempel mee. Wilt u, als u uw kind komt aanmelden een (kopie van) het ID bewijs van uw kind en een pasfoto van uw kind meenemen?

Het inleveren van het aanmeldformulier en de keuzelijst kan op werkdagen in de periode van 11 februari t/m 22 februari van 8:00 uur tot 16:30 uur.

Mocht u binnen deze tijden niet in staat zijn het aanmeldformulier en de keuzelijst in te leveren, dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de school op 070-3634940, of via administratie@segbroek.nl. 

Bericht van plaatsing
Op donderdag 4 april krijgt u bericht of uw kind geplaatst is (per mail). Het is de school niet toegestaan om voor 4 april aan ouders en basisscholen informatie te verstrekken over toelating. De school mag geen wachtlijsten hanteren.

Procedure aanmelding Topsport Talentleerlingen
Voor het Topsport Talentprogramma moet het onderstaande formulier worden ingevuld. Dit formulier moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 14 februari 2019 in bezit zijn van de topsportcoördinator, de heer Bruggeling (brg@segbroek.nl). In de periode van 2 t/m 14 februari vindt de intake van de Topsport Talentleerlingen en de selectie van de voetbal- en hockeyschool plaats. Nadat uw kind is toegelaten tot het Topsport Talentprogramma, levert u het aanmeldformulier en de keuzelijst in bij de administratie aan de Klaverstraat (zie bovenstaande aanmeldprocedure), met het Segbroek College op voorkeursplek 1.
Aanmeldingsformulier Topsport Talent


Aanmeldronde 2 schooljaar 2019-2020
Vanaf maandag 8 april t/m vrijdag 12 april kunt u uw kind, indien er beschikbare plaatsen zijn (te vinden via scholenwijzerdenhaag.nl) aanmelden door een telefonische afspraak te maken via 070-3634940. Op 16 april volgt dan bericht of uw kind geplaatst is.

Aanmeldronde 3 schooljaar 2019-2020
Vanaf woensdag 17 april kunt u uw kind, indien er beschikbare plaatsen zijn (te vinden via scholenwijzerdenhaag.nl) aanmelden door een telefonische afspraak te maken via 070-3634940. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. 

Inschrijving op het Segbroek College
Bij de aanmelding op school vult u het papieren inschijfformulier in. Op dit formulier kunt u aangeven of uw kind zich wil aanmelden voor een van de culturele talentprogramma’s (Segbroek Muziek, Segbroek Danst, Segbroek Theater, Segbroek Kunst), Technologisch Design, of TOP. Voor de talentprogramma’s volgt dan een uitnodiging voor een intake. 

Bij vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u e-mailen naar: administratie@segbroek.nl


Toelatingsbeleid Segbroek College