Segbroek College

MR

Bij de medezeggenschap op scholen voor voortgezet onderwijs zijn verschillende geledingen betrokken:
- het bevoegde gezag
- het personeel
- de ouders
- de leerlingen
Iedere geleding heeft een eigen taak en een eigen verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. De wijze waarop de medezeggenschap is geregeld volgt uit de Wet Medezeggenschap op scholen, het medezeggenschapsstatuut en het medezeggenschapsreglement. De werkwijze van de Medezeggenschapsraad (MR) is vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de MR. De MR bestaat uit een gelijk aantal personeelsleden en ouders plus leerlingen samen.

De MR heeft advies- en instemmingsrecht op diverse in de wet beschreven vlakken. Daarbuiten kan de MR op eigen initiatief advies geven over alle aangelegenheden die (een geleding van) de MR belangrijk vindt, maar waar het bevoegde gezag geen of weinig beleid op maakt of als in de ogen van de MR bepaalde onderdelen van de school of het beleid verbetering behoeven. Om deze bevoegdheden uit te kunnen oefenen heeft de MR recht op overleg en informatie.

Vlakken waarop (ook) de oudergeleding van de MR instemmingsrecht heeft zijn o.a.
- het schoolplan
- de schoolgids
- beleid met betrekking tot activiteiten buiten schooltijd vallend onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag (kampen, excursies, schoolfeesten)
- vaststelling van de hoogte en bestemming van middelen die van ouders of leerlingen worden gevraagd zonder dat daar een wettelijke verplichting voor bestaat (ouderbijdrage)
- beheersbaar houden van de middelen die van ouders of leerlingen worden gevraagd voor lesmaterialen en andere schoolkosten die door het bevoegd gezag noodzakelijk worden bevonden (bv. kosten voor kampen en excursies)
- wijzigingen in beleid ten aanzien van het uitwisselen van informatie tussen bevoegd gezag en ouders.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de MR of over schoolzaken, stuur dan een mail naar pmr@segbroek.nl (t.a.v. dhr. M. Bredschneijder) of naar de oudergeleding van de MR: omr@segbroek.nl.