Zoek

Aanmelden voor het Segbroek College

Toelatingsbeleid Segbroek college

Het Segbroek College is een openbare school voor mavo (vmbo-TL), havo, atheneum en gymnasium.

Leerlingaantal

Het Segbroek College kan ongeveer 430 leerlingen toelaten.

We streven hierbij naar de volgende verdeling:

 • 25% leerlingen met een vmbo-TL advies
 • 20% leerlingen met een vmbo-TL/havo advies
 • 25% leerlingen met een havo advies
 • 15% leerlingen met een havo/vwo advies
 • 15% leerlingen met een vwo advies

Dit zijn streefcijfers voor de gewenste klassenindeling en de totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen kunnen wij door onderwijskundige of organisatorische redenen afwijken van deze indeling.

Het Segbroek College is een TopSport Talentschool. Wij streven ernaar dat 30% van onze nieuwe brugklasleerlingen een TopSport Talentleerling is. Deze leerlingen worden hoe dan ook geplaatst. Voor hen geldt een aparte aanmeldingsprocedure.

Klik daarvoor hier

 
Toelatingscriteria

Het basisschooladvies (of het gewijzigde advies PO in mei) is leidend in ons aannamebeleid. Bij aanmelding is minimaal een vmbo-TL-advies (mavo) nodig.

 
Over-aanmelding

Wanneer er zich meer leerlingen aanmelden en plaatsbaar zijn dan waarvoor wij plek hebben, worden eerst de TopSport Talentleerlingen geplaatst. Vervolgens worden de onderstaande voorrangsregels toegepast:

 1. Leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op de school van aanmelding;
 2. Kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.

Daarna wordt onder de overige leerlingen geloot onder toezicht van een notaris. De afgelopen jaren is loting overigens niet aan de orde geweest.

 
Indelingscriteria

Na de plaatsing worden leerlingen in principe op de volgende wijze ingedeeld in de verschillende brugklassen:

 • Leerlingen met een advies vmbo-TL (mavo) komen in een mavo-klas (aan de Goudsbloemlaan).
 • Leerlingen met een advies vmbo-TL/havo worden in een havo/mavo-klas (aan de Goudsbloemlaan) geplaatst.
 • Leerlingen met een advies havo worden in principe in een havo/vwo-klas (aan de Klaverstraat) geplaatst.
  Geeft het onderwijskundig rapport daar echter aanleiding toe, dan kunnen leerlingen met een havo-advies ook worden ingedeeld in havo/mavo-klassen aan de Goudsbloemlaan. Het onderwijs in beide klastypen is namelijk op havo-niveau. In het geval we leerlingen met een havo-advies indelen op de Goudsbloemlaan, is er altijd eerst contact met de basisschool en de ouders geweest.
 • Leerlingen met een advies havo/vwo worden in een havo/vwo-klas (aan de Klaverstraat) geplaatst.
 • Leerlingen met een advies vwo (atheneum of gymnasium) komen in een vwo-klas (aan de Klaverstraat).

 

Aanmeldingsprocedure 2021-2022

 

LET OP: de Open Dagen en voorlichtingsactiviteiten zijn alleen voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders.

Dinsdag 26 januari 2021
Algemene voorlichtingsavond Segbroek College (Klaverstraat) 19.00 – 21.00 uur (voor ouders)

Donderdag 28 januari 2021
Open Dag Segbroek College Goudsbloemlaan 16.00 – 20.00 uur (leerlingen met hun ouders)

Zaterdag 30 januari 2021
Open Dag Segbroek College Klaverstraat 9.30 – 13.00 uur (leerlingen met hun ouders)

 

Afspraken Open Dag omtrent Corona

Vanwege de veranderende situatie omtrent Corona kan het zijn dat we moeten schakelen naar een andere vorm van de Open Dag. Vooralsnog gaat de Open Dag fysiek door.

Wel is er een aantal afspraken waarvoor we aandacht vragen:

 1. De Open Dag is alleen bestemd voor de kinderen uit groep 8.
       Leerlingen uit groep 7 proberen we later in het jaar op een andere wijze te ontvangen.
 2. Mocht de Open Dag fysiek worden afgelast, dan organiseren we een digitaal alternatief
       programma voor ouders en leerlingen.
 3. Op de Open Dag gelden alle geldende RIVM-richtlijnen.
 4. Er kan maximaal 1 ouder/verzorger mee naar een Open Dag of voorlichtingsavond.
 
Procedure aanmeldronde 1 schooljaar 2021-2022

In de eerste aanmeldronde kan het aanmeldformulier en de keuzelijst op school bij de administratie worden ingeleverd. Voor een havo-, havo/vwo- en vwo-advies gaat u naar de administratie van de locatie Klaverstraat. Voor een vmbo-TL- of vmbo-TL/havo-advies gaat u naar de administratie van de locatie Goudsbloemlaan. U krijgt een kopie met een schoolstempel als ontvangstbevestiging mee. Voor ouders die hun kind komen aanmelden: vergeet niet een (kopie van) het ID-bewijs van uw kind en een pasfoto mee te nemen.

Het inleveren van het aanmeldformulier en de keuzelijst kan op werkdagen in de periode van 6 februari t/m 19 februari van 9:00 uur tot 16:00 uur.

Mocht u binnen deze tijden niet in staat zijn het aanmeldformulier en de keuzelijst in te leveren, dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de school via 070-3634940, of via administratie@segbroek.nl

 
Procedure bij digitaal aanmelden via Onderwijs Transparant

Doet de basisschool mee met de digitale aanmelding via Onderwijs Transparant, dan dient u het adviesformulier en de voorkeurslijst digitaal via Onderwijs Transparant in. De overige documenten (aanmeldformulier van de school, kopie paspoort/ID-kaart en pasfoto levert u in dezelfde periode in bij de receptie op de locatie Klaverstraat (havo of vwo) of locatie Goudsbloemlaan (vmbo-TL of vmbo-TL/havo) of kunt u ondertekend inscannen en mailen naar administratie@segbroek.nl.

 
Bericht van plaatsing

Op woensdag 31 maart ofuiterlijk donderdag 1 april krijgt u bericht of uw kind geplaatst is (per mail). Het is de school niet toegestaan om voor 31 maart aan ouders en basisscholen informatie te verstrekken over toelating. De school mag geen wachtlijsten hanteren.

 
Procedure aanmelding TopSport Talentleerlingen

Voor het TopSport Talentprogramma moet het onderstaande formulier worden ingevuld. Dit formulier moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 19 februari 2021 in bezit zijn van de TopSport Talentcoördinator, de heer Kila (kil@segbroek.nl). Naast het TopSport aanmeldformulier levert u daarbij ook het aanmeldformulier van school én de keuzelijst in met het Segbroek College op voorkeursplek 1. Meldt u uw kind voor 19 februari aan, dan garanderen wij een plaats op het Segbroek College (mits de leerling minimaal vmbo-TL advies heeft). Ná 19 februari kunnen wij deze garantie niet geven, maar kijken we naar de mogelijkheden. Op woensdag 31 maart krijgt u van de TopSport Talentcoördinator een bericht of uw kind toelaten is tot het TopSport Talentprogramma.

Let op: Als uw kind interesse heeft in de hockey- of voetbalschool van het TopSport Talentprogramma dient u zich hiervoor uiterlijk vrijdag 5 februari op te geven middels het inschrijfformulier van het TopSport Talentprogramma. Dit formulier kunt u hieronder vinden. De selectiemiddag voor de hockey- en voetbalschool zal plaatsvinden op woensdag 10 februari, zodat leerlingen van tevoren weten of ze toegelaten worden tot dit programma.

Aanmeldingsformulier TopSport Talent

 

Aanmeldronde 2 schooljaar 2021-2022

Vanaf dinsdag 6 april t/m dinsdag 13 april kunt u uw kind, indien er beschikbare plaatsen zijn (te vinden via scholenwijzerdenhaag.nl) aanmelden op één van de volgende manieren (op afstand):

 • het regionale aanmeldformulier afleveren in de brievenbus van de school;
 • het aanmeldformulier per mail (ondertekend en voorzien van kopie ID/paspoort) versturen aan de school

Op 15 en 16 april volgt dan bericht of uw kind geplaatst is (per mail).

 

Inschrijving op het Segbroek College


Bij de aanmelding op school vult u het papieren inschrijfformulier in. Op dit formulier kunt u aangeven of uw kind zich wil aanmelden voor een van de culturele Talentprogramma’s (Muziek, Theater, Dans of Kunst), Technologisch Design of het SportPlus Programma. Voor de Talentprogramma’s volgt dan een uitnodiging voor een intake.

Bij vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u e-mailen naar: administratie@segbroek.nl.