Zoek

Aanmelden voor het Segbroek College

Toelatingsbeleid Segbroek college

Het Segbroek College is een openbare school voor mavo (vmbo-tl), havo, atheneum en gymnasium.

Leerlingaantal

Het Segbroek College kan ongeveer 430 leerlingen toelaten.

We streven hierbij naar de volgende verdeling:

 • 25% leerlingen met een vmbo-tl advies
 • 20% leerlingen met een vmbo-tl/havo advies
 • 25% leerlingen met een havo advies
 • 15% leerlingen met een havo/vwo advies
 • 15% leerlingen met een vwo advies

Dit zijn streefcijfers voor de gewenste klassenindeling en de totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen kunnen wij door onderwijskundige of organisatorische redenen afwijken van deze indeling.

Het Segbroek College is een Topsport Talentschool. Wij streven ernaar dat 30% van onze nieuwe brugklasleerlingen een Topsport Talentleerling is. Deze leerlingen worden hoe dan ook geplaatst. Voor hen geldt een aparte aanmeldingsprocedure.

Klik daarvoor hier.

Toelatingscriteria

Het basisschooladvies (of het gewijzigde advies PO in mei) is leidend in ons aannamebeleid. Bij aanmelding is minimaal een vmbo-tl-advies (mavo) nodig.

Over aanmelding

Wanneer meer leerlingen zich aanmelden dan voor wie wij plaats hebben, worden eerst de Topsport Talentleerlingen geplaatst. Vervolgens gelden de onderstaande voorrangsregels:

 1. Leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op het Segbroek
 2. Kinderen van personeelsleden werkzaam op onze school

Daarna wordt onder de overige leerlingen geloot onder toezicht van een notaris. De afgelopen jaren is loting gelukkig niet aan de orde geweest.

Indelingscriteria

Na de plaatsing worden leerlingen ingedeeld in de verschillende brugklassen:

 • Leerlingen met een advies vmbo-tl (mavo) komen in een mavo-klas (aan de Goudsbloemlaan).
 • Leerlingen met een advies vmbo-tl/havo worden in een havo/mavo-klas (aan de Goudsbloemlaan) geplaatst.
 • Leerlingen met een advies havo worden in principe in een havo/vwo-klas (aan de Klaverstraat) geplaatst. Geeft het onderwijskundig rapport daar echter aanleiding toe, dan kunnen leerlingen met een havo advies ook worden ingedeeld in havo/mavo-klassen aan de Goudsbloemlaan. Het onderwijs in beide klastypen is namelijk op havo-niveau. In het geval we leerlingen met een havo-advies indelen op de Goudsbloemlaan, is er altijd eerst contact met de basisschool en de ouders geweest.
 • Leerlingen met een advies havo/vwo komen in een havo/vwo-klas (aan de Klaverstraat).
 • Leerlingen met een advies vwo (atheneum of gymnasium) komen in een vwo-klas (aan de Klaverstraat).

 

Aanmeldingsprocedure 2020-2021

 

Procedure aanmeldronde 1 schooljaar 2020-2021

In de eerste aanmeldronde kan het aanmeldformulier en de keuzelijst op school bij de administratie op de locatie Klaverstraat worden ingeleverd. Ook voor de aanmeldingen van leerlingen met een vmbo-TL, of vmbo-TL/havo advies, ga je naar de administratie aan de locatie Klaverstraat. Je krijgt een kopie als ontvangstbevestiging met een schoolstempel mee. Voor ouders die hun kind komen aanmelden; vergeet niet een (kopie van) het ID-bewijs van uw kind en een pasfoto mee te nemen.

Het inleveren van het aanmeldformulier en de keuzelijst kan op werkdagen in de periode van 3 februari t/m 14 februari van 9:00 uur tot 16:00 uur.

Mocht u binnen deze tijden niet in staat zijn het aanmeldformulier en de keuzelijst in te leveren, dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de school op 070 – 36 34 940 of via administratie@segbroek.nl.

Procedure bij digitaal aanmelden via Onderwijs Transparant

Doet de basisschool mee met de digitale aanmelding via Onderwijs Transparant, dan dient u het adviesformulier en de voorkeurslijst digitaal via Onderwijs Transparant in. De overige documenten (aanmeldformulier van de school, kopie paspoort/ID-kaart en pasfoto levert u in dezelfde periode in bij de receptie op de locatie Klaverstraat of kunt u ondertekend inscannen en mailen naar administratie@segbroek.nl).

Bericht van plaatsing

Op woensdag 25 maart krijgt u bericht of uw kind geplaatst is (per mail). Het is de school niet toegestaan om voor 25 maart aan ouders en basisscholen informatie te verstrekken over toelating. De school mag geen wachtlijsten hanteren.

Procedure aanmelding Topsport Talentleerlingen

Voor het Topsport Talentprogramma moet het onderstaande formulier worden ingevuld. Dit formulier moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 februari 2019 in bezit zijn van de topsportcoördinator, de heer Bruggeling (brg@segbroek.nl). In de periode van 3 t/m 14 februari vindt de intake van de Topsport Talentleerlingen en de selectie van de voetbal- en hockeyschool plaats.

Nadat uw kind is toegelaten tot het Topsport Talentprogramma levert u het aanmeldformulier en de keuzelijst in bij de administratie aan de Klaverstraat (zie bovenstaande aanmeldprocedure) met het Segbroek College op voorkeursplek 1.

Aanmeldingsformulier Topsport Talent

 

Aanmeldronde 2 schooljaar 2020-2021

Vanaf dinsdag 7 april t/m dinsdag 14 april kunt u uw kind, wanneer er beschikbare plaatsen zijn (te vinden via scholenwijzer.denhaag.nl) aanmelden op de volgende manieren (op afstand):

- het regionale aanmeldformulier afleveren in de brievenbus van de school;
- het regionale aanmeldformulier per mail versturen aan de school;
- het regionale aanmeldformulier per mail versturen aan de school;

 Op 16 april volgt dan bericht of uw kind geplaatst is.

 

Aanmeldronde 3 schooljaar 2020-2021

Vanaf maandag 11 mei kunt u uw kind, wanneer er beschikbare plaatsen zijn (te vinden via scholenwijzer.denhaag.nl) aanmelden door een telefonische afspraak te maken via 070 – 36 34 940 of te mailen naar wel@segbroek.nl

 
Centrale eindtoets


Woensdag 18 maart heeft de minister bekend gemaakt dat de centrale eindtoets dit jaar niet zal worden afgenomen. Dit betekent dat de gegeven schooladviezen definitief zullen worden.
Er zal dit jaar dus geen sprake zijn van heroverwegingen en herzieningen.  

 

Inschrijving op het Segbroek College

Bij de aanmelding op school vult u het papieren inschrijfformulier in. Op dit formulier kunt u aangeven of uw kind zich wil aanmelden voor een van de culturele Talentprogramma’s (Muziek, Theater, Dans of Kunst), Technologisch Design of het SportPlus Programma. Voor de Talentprogramma’s volgt dan een uitnodiging voor een intake.

Bij vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u e-mailen naar: administratie@segbroek.nl