Zoek

Kosten

Algemene ouderbijdrage

Van de rijksoverheid krijgt de school geld om het onderwijs te verzorgen. Maar het schoolleven bestaat niet alleen uit lessen. Algemene voorzieningen zoals de mediatheek, culturele en sportieve evenementen buiten en binnen de school, een ongevallenverzekering, horen er óók bij, al zijn die niet voorzien in de overheidsfinanciering. Hetzelfde geldt voor uitgaven aan ICT-onderwijs, cito (examens), activiteiten in het kader van beroepskeuze of vervolgstudie, de Pro Insight test die afgenomen wordt bij alle leerlingen in de derde klas, speciale lessen weerbaarheidstraining en levensvaardigheden in de onder- en middenbouw, het jaarboek voor alle examenleerlingen, drukwerk, schoolpasjes, schoolfeesten, sinterklaasvieringen, kerstvieringen, kerstgala’s, kolderdagen, etc.

We brengen dan ook een algemene ouderbijdrage van €110 per leerling in rekening. Voor het tweede en volgende kind uit één gezin geldt een korting van €12,50 per kind. De algemene ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig, maar het ministerie van OCW heeft uitdrukkelijk bepaald dat leerlingen voor wie geen bijdrage is betaald, mogen worden uitgesloten van de daaruit te betalen voorzieningen. Daarom wordt het schoolpasje, nodig om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld workshops, extra activiteiten, de mediatheek, excursies en schoolfeesten pas uitgereikt als de bovengenoemde bijdrage betaald is. Bij verlies van de schoolpas kan een nieuwe worden aangevraagd bij de administratie; in dat geval wordt €2,50 aan kosten in rekening gebracht. Er wordt slechts één duplicaat per schooljaar afgegeven. Schoolboeken betaalt het Segbroek College met gelden van de overheid die daarvoor bestemd zijn. Voor schoolboeken wordt dus geen bijdrage gevraagd. Voor de kosten van de diverse Talentprogramma's verwijzen wij naar de informatie bij de betreffende plannen.

Verantwoording van de ouderbijdrage

Jaarlijks legt de directie verantwoording van de besteding van de ouderbijdrage af aan de oudergeleding van de MR en aan de Ouderraad. In samenspraak wordt de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage voor wat betreft het daarop volgend cursusjaar bezien en, indien nodig, herzien. Deze financiële verantwoording van de ouderbijdrage is vervolgens te vinden op www.segbroek.nl/ouders.

Kwijtscheldings- en reductieregeling

Indien (ter beoordeling van de directie) in voldoende mate het financieel onvermogen tot betalen is aangetoond, kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage worden verleend. Voor een betalingsregeling met betrekking tot excursies/reizen kan een verzoek aan de financiële administratie (gbn@segbroek.nl) worden gestuurd.

Overige kosten

Naast de algemene ouderbijdrage brengen we specifieke afdelingsgebonden kosten in
rekening. Hiervoor ontvangen ouders een aparte factuur met een specificatie van de kosten.
In dit overzicht treft u een indicatie van de overige kosten per leerjaar.

  Ouderbijdrage Kamp/ excursies/ activiteiten afhankelijk van de activiteiten per afdeling, inclusief kluisje Overige bedragen Gymkleding
Brugklas €110 €195

€60

€80

€20
Tweede klas €110

2 mavo:  €100

2 havo/vwo: €100

2 vwo: €140

2 gymnasium: €140

   
Derde klas €110

3 mavo:  €290

3 havo: €65

3 vwo: €70

3 gymnasium: €80 + reis

Keulen/Trier: €200

€30

€60

 
Vierde klas €110

4 havo: €295

4 vwo: €90

4 gymnasium: €90 + reis

Keulen/Trier: €200

€30  
Vijfde klas €110 5 vwo: €600    
Zesde klas €110