Zoek

Aanmelden voor het Segbroek College

Toelatingsbeleid Segbroek College

Het Segbroek College is een openbare school voor mavo (vmbo-tl), havo, atheneum en gymnasium.

Leerlingaantal

Het Segbroek College kan ongeveer 470 leerlingen toelaten.

We streven hierbij naar de volgende verdeling:

 • 17.2% leerlingen met een vmbo-tl advies
 • 17.2% leerlingen met een vmbo-tl/havo advies
 • 20% leerlingen met een havo-advies
 • 20.2% leerlingen met een havo/vwo-advies
 • 20.3% leerlingen met een vwo-advies

Dit zijn streefcijfers voor de gewenste klassenindeling en de totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen kunnen wij door onderwijskundige of organisatorische redenen afwijken van deze indeling.

Het Segbroek College is een TopSport Talentschool.  De leerlingen die zich aanmelden voor dit programma worden hoe dan ook op het Segbroek College geplaatst. Voor hen geldt een aparte aanmeldingsprocedure (zie verder op deze pagina).

 

Toelatingscriteria

Het basisschooladvies (of het gewijzigde advies PO in mei) is leidend in ons aannamebeleid. Bij aanmelding is minimaal een vmbo-tl-advies (mavo) nodig.

 
Overaanmelding

Wanneer er zich meer leerlingen aanmelden en plaatsbaar zijn dan waarvoor wij plek hebben, worden eerst de TopSport Talentleerlingen geplaatst. Vervolgens worden de onderstaande voorrangsregels toegepast:

 1. Leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op de school van aanmelding;
 2. Kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.

Er zal voor schooljaar 2023-2024 niet worden geloot. Alle leerlingen die het Segbroek College in de eerste ronde op plaats één zetten op de voorkeurslijst, zullen geplaatst worden.

Let op: voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften kunnen wij plaatsing niet garanderen. Hierover dient eerst overleg te zijn om te kunnen bepalen of wij aan deze ondersteuningsbehoefte kunnen voldoen.

 
Indelingscriteria

Na de plaatsing worden leerlingen in principe op de volgende wijze ingedeeld in de verschillende brugklassen:

 • Leerlingen met een advies vmbo-tl (mavo) komen in een mavo-klas (aan de Goudsbloemlaan).
 • Leerlingen met een advies vmbo-tl/havo worden in een havo/mavo-klas (aan de Goudsbloemlaan) geplaatst.
 • Leerlingen met een advies havo worden in principe in een havo/vwo-klas (aan de Klaverstraat) geplaatst.
  Geeft het onderwijskundig rapport daar echter aanleiding toe, dan kunnen leerlingen met een havo-advies ook worden ingedeeld in havo/mavo-klassen aan de Goudsbloemlaan. Het onderwijs in beide klastypen is namelijk op havo-niveau.
  In het geval we leerlingen met een havo-advies indelen op de Goudsbloemlaan, is er altijd eerst contact met de basisschool
  en de ouders geweest.
 • Leerlingen met een advies havo/vwo worden in een havo/vwo-klas (aan de Klaverstraat) geplaatst.
 • Leerlingen met een advies vwo (atheneum of gymnasium) komen in een vwo-klas (aan de Klaverstraat).
  Gymnasiumleerlingen worden in dezelfde klas geplaatst.

 

Aanmeldingsprocedure 2023-2024

Procedure aanmeldronde 1 schooljaar 2023-2024

 

In de eerste aanmeldronde wordt het aanmeldformulier dat u heeft ontvangen van de basisschool, de voorkeurslijst (met daarop een rangorde van tenminste 6 scholen) ingeleverd. Het aanmelden geschiedt per post, in de brievenbus of digitaal. U kunt uw kind ook digitaal aanmelden via een eigen account in POVO OT. De informatie hiervoor heeft u ontvangen via de basisschool. U krijgt van ons altijd een email als ontvangstbevestiging.

Het inleveren van het aanmeldformulier en de keuzelijst kan in de periode van 11 februari t/m 24 februari.

Mocht u binnen deze tijden niet in staat zijn het aanmeldformulier en de keuzelijst in te leveren, dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de school via 070-3634940, of via administratie@segbroek.nl.

 

Procedure bij digitaal aanmelden via Onderwijs Transparant

Doet de basisschool mee met de digitale aanmelding via Onderwijs Transparant, dan dient u het adviesformulier en de voorkeurslijst digitaal via Onderwijs Transparant in. De overige documenten (aanmeldformulier van de school en pasfoto kunt u ondertekend inscannen en mailen naar administratie@segbroek.nl. U krijgt van ons per email altijd een ontvangstbevestiging.

 

Bericht van plaatsing

Op woensdag 5 april 2023 krijgt u bericht of uw kind geplaatst is (per mail). In deze mail wordt een link naar het digitale inschrijfformulier meegestuurd. Dit inschrijfformulier dient uiterlijk donderdag 20 april 17.00 uur bij ons ingeleverd te zijn. Het is de school niet toegestaan om voor 5 april aan ouders en basisscholen informatie te verstrekken over toelating. De school mag geen wachtlijsten hanteren. 

 

Inschrijving op het Segbroek College

Na het bericht van plaatsing vult u het inschrijfformulier in. Dit formulier dient uiterlijk vrijdag 21 april 2023 17.00 uur bij ons ingeleverd te zijn. Op dit formulier kunt u tevens aangeven of uw kind zich wil aanmelden voor een van de creatieve Talentprogramma’s (MuziekPlan, Film- en TheaterPlan, DansPlan, KunstPlan of Technologisch Design) of SportPlus. Voor de Talentprogramma’s volgt daarna een uitnodiging voor een intake.

U kunt ook aangeven of er interesse is voor een workshop van één van de Talentprogramma's, indien de leerling twijfelt.   

Bij vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u mailen naar: administratie@segbroek.nl.

 

Procedure aanmelding TopSport Talentleerlingen en Vooropleiding Lucia Marthas

Voor het TopSport Talentprogramma en de vooropleiding Lucia Marthas moet het onderstaande formulier worden ingevuld. Dit formulier moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 februari 2023 in bezit zijn van de TopSport Talent-coördinator, de heer Kila (kil@segbroek.nl) of de DansPlancoördinator mevrouw Knijnenburg (kbg@segbroek.nl).

De coördinatoren toetsen of de leerling in aanmerking komt om toegelaten te worden tot het Topsporttalentprogramma of de vooropleiding Lucia Marthas en zullen u hierover berichten. Indien u twijfelt of uw kind voldoet aan de gestelde eisen, aarzelt u dan niet contact op te nemen.

Let erop dat deze aanmeldformulieren voor het Topsporttalentprogramma en de vooropleiding Lucia Marthas géén inschrijfformulier voor de school zijn. U dient dan ook nog het aanmeldformulier van school én de keuzelijst in te leveren bij de leerlingenadministratie met daarbij het Segbroek College op voorkeursplek 1.

Meldt u uw kind voor 24 februari 2023 aan, dan garanderen wij een plaats op het Segbroek College (mits de leerling minimaal vmbo-TL advies heeft en uw kind wordt toegelaten tot het Topsporttalentprogramma. Nb. dit geldt niet voor leerlingen Vooropleiding Lucia Marthas). Ná 24 februari 2023 kunnen wij deze garantie niet geven, maar kijken we uiteraard naar de mogelijkheden.

Let op: Als uw kind interesse heeft in de hockeyschool of voetbalschool van het Topsporttalentprogramma, dan dient u zich hiervoor uiterlijk vrijdag 3 februari digitaal op te geven via het aanmeldformulier van het Topsporttalentprogramma. Dit formulier kunt u hieronder vinden. De selectiemiddag voor de hockey- en voetbalschool zal plaatsvinden op woensdag 8 februari (let op: datum gewijzigd!), zodat leerlingen van tevoren weten of ze toegelaten worden tot dit programma.

Aanmeldingsformulier TopSport Talent

Aanmeldingsformulier vooropleiding Lucia Marthas

 

Aanmeldronde 2 schooljaar 2023-2024

Vanaf maandag 11 april t/m donderdag 14 april kunt u uw kind, indien er beschikbare plaatsen zijn
(te vinden via scholenwijzerdenhaag.nl) aanmelden op één van de volgende manieren (op afstand):
- het regionale aanmeldformulier afleveren in de brievenbus van de school of verzenden per post;
- het aanmeldformulier per mail ondertekend versturen aan de school

Op 20 april volgt dan bericht of uw kind geplaatst is (per mail).