Zoek

Aanmelden voor het Segbroek College

Toelatingsbeleid Segbroek College

Het Segbroek College is een openbare school voor mavo (vmbo-tl), havo, atheneum en gymnasium.

 
Leerlingaantal

Het Segbroek College kan ongeveer 435 leerlingen toelaten.

We streven hierbij naar de volgende verdeling:

145 leerlingen met een vmbo-tl advies, vmbo-tl/havo advies

145 leerlingen met een havo-advies, havo/vwo-advies

145 leerlingen met een vwo-advies

Dit zijn streefcijfers voor de gewenste klassenindeling en de totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen kunnen wij door onderwijskundige of organisatorische redenen afwijken van deze indeling.

Het Segbroek College is een TopSport Talentschool.  De leerlingen die aangenomen worden voor dit programma , worden hoe dan ook op het Segbroek College geplaatst. Voor hen geldt een aparte aanmeldingsprocedure (zie verder op deze pagina).

 

Toelatingscriteria

Het basisschooladvies is leidend in ons aannamebeleid. Bij aanmelding is minimaal een vmbo-tl-advies (mavo) nodig.

 

Overaanmelding

Wanneer zich meer leerlingen aanmelden en plaatsbaar zijn dan waarvoor wij plek hebben, worden eerst de TopSport Talentleerlingen geplaatst. Vervolgens worden de onderstaande voorrangsregels toegepast:

Leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op de school van aanmelding.
Let op: deze regel geldt alleen voor de aanmelding van brugklassers.

Kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.

Bij een overaanmelding  zal er voor schooljaar 2024-2025 worden geloot.

Let op: voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften kunnen wij plaatsing niet garanderen. Hierover dient eerst overleg te zijn om te kunnen bepalen of wij aan deze ondersteuningsbehoefte kunnen voldoen.

 

Indelingscriteria

Na de plaatsing worden leerlingen in principe op de volgende wijze ingedeeld in de verschillende brugklassen:

Leerlingen met een advies vmbo-tl (mavo) worden in principe in een mavo/havo-klas aan de Goudsbloemlaan geplaatst.

Leerlingen met een advies vmbo-tl/havo worden in principe in een mavo/havo-klas aan de Goudsbloemlaan geplaatst.

Leerlingen met een advies havo worden in principe in een havo/vwo-klas aan de Klaverstraat geplaatst.

Leerlingen met een advies havo/vwo worden in principe in een havo/vwo-klas aan de Klaverstraat geplaatst.

Leerlingen met een advies vwo worden in principe in een vwo-klas (atheneum of gymnasium) aan de Klaverstraat geplaatst.

 

Aanmeldingsprocedure 2024-2025

Procedure aanmeldronde 1 schooljaar 2024-2025

Aanmelden voor het Segbroek College kan dit schooljaar alleen nog digitaal, dit kan via uw eigen account in POVO OT. De informatie hierover ontvangt u via de basisschool. Het is hierbij belangrijk dat u op de voorkeurslijst het Segbroek op nummer 1 zet. Aanmelden kan met een definitief basisschooladvies digitaal in de periode van 18 maart t/m 31 maart 2024.

 

Procedure aanmelding TopSport Talentleerlingen en Vooropleiding Lucia Marthas
Voor het TopSport Talentprogramma en de vooropleiding Lucia Marthas moet het onderstaande formulier worden ingevuld. Dit formulier moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 23 maart 2024 in bezit zijn van de TopSport Talent-coördinator, de heer Kila (kil@segbroek.nl) of de Dans-coördinator mevrouw Knijnenburg (kbg@segbroek.nl).

De coördinatoren toetsen of de leerling in aanmerking komt om toegelaten te worden tot het Topsporttalentprogramma of de Vooropleiding Lucia Marthas en zullen u hierover berichten. Indien u twijfelt of uw kind voldoet aan de gestelde eisen, aarzelt u dan niet contact op te nemen.

Let op:  het aanmeldformulieren voor het Topsporttalentprogramma of de Vooropleiding Lucia Marthas is géén inschrijfformulier voor de school. U dient uw kind ook digitaal aan te melden bij het Segbroek College. 

Meld u uw kind voor 23 maart 2024 aan, dan garanderen wij een plaats op het Segbroek College, mits de leerling minimaal vmbo-TL advies heeft, het Segbroek College op plaats 1 van de voorkeurslijst geplaatst wordt en uw kind wordt toegelaten tot het Topsporttalentprogramma.

Let op: Als uw kind interesse heeft in de hockeyschool of voetbalschool van het Topsporttalentprogramma, dan dient u zich hiervoor uiterlijk zondag 10 maart 2024 digitaal op te geven via het aanmeldformulier van het Topsporttalentprogramma. Dit formulier kunt u hieronder vinden. De selectiemiddag voor de hockey- en voetbalschool zal plaatsvinden op woensdag 13 maart 2024, zodat leerlingen van tevoren weten of ze toegelaten worden tot dit programma.

Aanmeldingsformulier TopSport Talent, hockeyschool, voetbalschool, Vooropleiding Lucia Marthas

 

Procedure aanmelding overige Talentprogramma's
Na aanmelding ontvangt u vanaf 2 april een formulier waarop u kunt aangeven of uw kind wil deelnemen aan één van de creatieve Talentprogramma’s (MuziekPlan, Film- & TheaterPlan, DansPlan, KunstPlan of Technologisch Design) of SportPlus. Een Talentprogramma is voor iedere leerling toegankelijk, er kan bij overaanmelding een loting plaatsvinden. Deze aanmelding dient uiterlijk 11 april bij ons ingeleverd te zijn. 

Het aanmelden voor bovenstaande Talentprogramma's garandeert nog geen plaatsing op het Segbroek College. Dit wordt op woensdag 15 mei bekendgemaakt. Na de plaatsing ontvangen de leerlingen die zich voor 11 april hebben aangemeld voor en toegelaten zijn tot het Talentprogramma een uitnodiging voor de eventuele kennismaking dan wel het intakegesprek.

Leerlingen die zich na deze datum (11 april) hebben aangemeld voor een Talentprogramma worden op een wachtlijst geplaatst. Indien er bij een bepaald Talentprogramma nog plek over is, worden aanmeldingen na deze deadline op volgorde van binnenkomst geplaatst.
 

Woonachtig buiten de regio BOVO Haaglanden
Voor leerlingen die buiten de BOVO Haaglanden regio wonen, moet eerst een BOVO nummer worden aangemaakt om in te kunnen schrijven. Het formulier kunt u hier downloaden en na ontvangst van het definitieve advies vanaf 18 maart 2024 mailen naar onze administratie.
Het mailadres is administratie@segbroek.nl. Vraag in de mail om een ontvangstbevestiging.

De aanmeldingsprocedure start op 18 maart 2024 en loopt tot 31 maart 2024.

 

Bericht van plaatsing
Op woensdag 15 mei 2024 krijgt u per mail bericht of uw kind geplaatst is. In deze mail wordt een link naar het digitale inschrijfformulier meegestuurd. Het is de school niet toegestaan om voor 15 mei 2024 aan ouders en basisscholen informatie te verstrekken over toelating. De school mag geen wachtlijsten hanteren. 

 

Inschrijving op het Segbroek College
Na het bericht van plaatsing vult u het inschrijfformulier in.
Dit formulier dient uiterlijk vrijdag 29 mei 2024 om 17.00 uur bij ons ingeleverd te zijn.

 

Aanmeldronde 2 schooljaar 2024-2025

Vanaf dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei kunt u uw kind, indien er beschikbare plaatsen zijn (te vinden via scholenwijzerdenhaag.nl) digitaal aanmelden via Onderwijstransparant. Op 31 mei 2024 volgt dan bericht of uw kind geplaatst is.


Bij vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u mailen naar: administratie@segbroek.nl.