Zoek

Flexrooster

GoudsbloemlaanKlaverstraat

Onderwijskundig visie onder het flexrooster
Vertrouwen in eigen kunnen is een fundament van ons onderwijs. Dat vertrouwen ontwikkelt en versterkt zich in de loop van de jaren. Leerlingen krijgen steeds meer keuzemogelijkheden. We begeleiden de leerlingen hierin stap voor stap.

Kern van het flexrooster is dat wij zo goed mogelijk willen voldoen aan de leerbehoefte van de leerlingen en dat wij hen begeleiden om zelf hun pad te vinden in school en de maatschappij. Leerlingen kiezen waar ze hulp bij nodig hebben en docenten sluiten aan bij de hulpvraag van leerlingen. De flexuren worden gebruikt voor extra begeleiding voor bepaalde vakken of het maken van huiswerk. Leerlingen kunnen zelf keuzes maken binnen duidelijke kaders. De basis blijft een kern van klassikale lessen met één docent per klas. Hierdoor blijft het Segbroek College een persoonlijke school, waar structuur voorop staat en de leerling leert vertrouwen in zijn eigen kunnen.

Op het Segbroek College werken we met een rooster waarin de lessen een lengte hebben van 80 minuten. Daarnaast is er vakstudiewerktijd en stiltestudiewerktijd opgenomen en kunnen leerlingen kiezen voor verdieping en verbreding. Leerlingen kiezen in het rooster zelf een aantal van deze uren. Dit rooster noemen we het flexrooster.

Hoe ziet dat rooster er in de praktijk uit?

Lesblokken van 80 minuten
Alle klassikale lessen zijn lesblokken van 80 minuten. Dit betekent:
• Veel verschillende werkvormen in de les
• Ruimte voor differentiatie
• De diepte in op de stof tijdens de les
• Weinig leswisselingen, dus rust in de school
• Focus en concentratie; de leerlingen hebben meestal maar 3 en soms 4 lessen per dag

Flexuren van 40 minuten
Naast de lesblokken zijn er flexuren van 40 minuten. Deze uren worden begeleid door docenten.

Er zijn drie soorten flexuren:
• Vak flexuren: leerlingen kunnen vragen stellen over een schoolvak
• Stilte flexuren: leerlingen werken in stilte aan hun schoolwerk
• Plusflexuren: een reeks flexuren in een periode voor verdieping en verbreding

Mentoruren
Leerlingen hebben twee mentoruren van 40 minuten per week. Door de intensieve begeleiding worden leerlingen goed ondersteund. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en ouders.

Inschrijven
Per week moeten leerlingen minimaal vier (onderbouw), of vijf (bovenbouw) flexuren volgen. Zij schrijven zich hier digitaal voor in. Leerlingen mogen zelf kiezen of ze de flexuren aan het begin of aan het eind van de dag volgen en hoe ze deze invullen.

Voordelen van de flexuren
• Iedereen in de onderbouw krijgt kosteloos huiswerkbegeleiding van onze docenten
• Er zijn mogelijkheden voor leerlingen om gericht vragen te stellen
• Leerlingen kunnen extra uitleg krijgen
• Leerlingen kunnen zelf keuzes maken in hun rooster
• Leerlingen kunnen meer uitdaging krijgen en iets doen waar hun interesse ligt

Studieplanner
Alle leerlingen krijgen een studieplanner van school. Hierin plannen leerlingen hun werk, houden ze hun leerstrategieën bij en laten ze flexuren afstempelen. In de mentorlessen is aan de hand van de informatie in de studieplanner uitgebreid aandacht voor leren leren en plannen. We hebben per week twee mentorlessen ingeroosterd zodat de mentor genoeg tijd heeft om de leerlingen volledig te begeleiden.

Wat gebeurt er als een les van 80 minuten vervalt?
Ook in het flexrooster kunnen lessen worden opgevangen. Dat betekent dat bij afwezigheid van een docent, de les wordt overgenomen door een docent, of onderwijsassistent. Een andere mogelijkheid is dat dit uur benut wordt als een flexuur. Leerlingen kunnen dan in de stilteruimte zelf schoolwerk maken en door de begeleidende docent hun uur laten aftekenen. Leerlingen kunnen op die manier altijd aan het werk tijdens schooltijd.

Hoe kunnen leerlingen 80 minuten stilzitten?
De leerlingen hoeven niet 80 minuten stil te luisteren naar een docent. De docenten zullen de lesstof aanbieden met verschillende werkvormen, met afwisseling tussen instructie en verwerken. Na elke les van 80 minuten is er pauze, zodat leerlingen zich daarna weer kunnen focussen op hun volgende les.

Buitenschoolse activiteiten

Op het Segbroek kun je meedoen aan verschillende buitenschoolse activiteiten om ook op die manier de samenleving beter te leren kennen. Deze activiteiten zijn geconcentreerd in drie zogeheten activiteitenweken, waardoor de lesuitval in de overige onderwijsweken tot een minimum beperkt blijft. We streven ernaar om voor elk leerjaar per activiteitenweek iets bijzonders te organiseren. Om een paar voorbeelden te noemen:

  • Bezoek aan Leiden en Amsterdam (met museumbezoek)
  • Kennismakingskamp (brugklas)
  • Reizen naar wereldsteden (mavo, havo en vwo)
  • Diverse projecten
Zweden bezoek
Kenia