Segbroek College

Segbroek in het kort

Gebouwen: Klaverstraat 7, tel. 070-3634940, internet: www.segbroek.nl, e-mail: info@segbroek.nl
  Goudsbloemlaan 131, tel. 070-3633439
  Stokroosstraat (ingang Resedastraat 50), tel. 070-3634950
Bevoegd gezag: Stichting VO Haaglanden, Parkstraat 83, 2513 JG  Den Haag, tel. 070-4262626, www.vohaaglanden.nl
Rector: dhr. drs. L.J. Timmermans
Medezeggenschapsraad:     Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen. Daarnaast is er een ouderraad en een leerlingenraad.

 

Jaarlijkse ouderbijdrage: €110,-. Bij meerdere kinderen uit één gezin geldt een kortingsregeling


Schoolreizen: Er zijn excursies voor leerlingen uit de brugklassen (naar Bergen op Zoom, Texel, Maastricht, of de Ardennen), uit 3 mavo (naar Parijs) uit 4 havo (verschillende bestemmingen) en uit 5 vwo (diverse bestemmingen). Die reizen passen in het onderwijsprogramma van deze klassen. We vinden het daarom belangrijk dat alle leerlingen meegaan.

Huiswerkbegeleiding: Toegankelijk voor alle leerlingen uit het eerste, tweede en derde jaar. Ook leerlingen uit hogere jaren zijn welkom. Het betreft vier middagen in de week na de andere lessen. De huiswerkbegeleiding op het Segbroek College wordt verzorgd door het Haags Studiepunt. Het is mogelijk te kiezen uit een intensieve begeleiding of een huiswerkklas.

Flexuren: In de brugklaskunnen leerlingen één uur (in 1 mavo twee uur) extra lestijd kiezen voor een van de kernvakken: Nederlands, Engels, of wiskunde.

Remedial teaching: leerlingen kunnen op basis van hun dyslexieverklaring en – rapport bepaalde faciliteiten krijgen: grootschrift, meer tijd en/of werken op een laptop (zie ook “dyslexie” elders op de site). Doelgerichte hulplessen geven we niet; wel verwijzen we leerlingen die wat moeilijkheden hebben met zaken als ruimtelijk inzicht en nauwkeurig lezen, schrijven en luisteren naar een extern bureau dat deze lessen verzorgt.

Schooltijden: De verdeling van de lesuren op het Segbroek College is anders dan op de basisschool. Het lesrooster bestaat uit les-"uren" van 50 minuten per week. Normaal begint voor de eersteklasser de school om 8.15 uur. De korte pauze tussen de middag betekent voor bijna alle leerlingen dat ze brood mee naar school moeten nemen.

 

Lestijden

Verkorte lesuren

1

08.15 – 09.05

08.15 - 08.55

2

09.05 – 09.55

08.55 - 09.35

Pauze

09.55 – 10.15

09.35 - 09.55

3

10.15 – 11.05

09.55 - 10.35

4

11.05 – 11.55

10.35 - 11.15

Pauze

11.55 – 12.25

11.15 - 11.40

5

12.25 – 13.15

11.40 - 12.20

6

13.15 – 14.05

12.20 - 13.00

Pauze

14.05 – 14.20

13.00 - 13.15

7

14.20 – 15.10

13.15 - 13.55

8

15.10 – 16.00

13.55 - 14.35

9

16.00 – 16.50

14.35 - 15.15Rapportage: De leerlingen krijgen drie cijferrapportages per cursusjaar: begin december, begin april en aan het eind van de cursus. In februari/maart krijgen de brugklasleerlingen een prognose voor het tweede jaar mee.

Lesuitval: Ook in het voortgezet onderwijs kunnen leraren ziek worden en moeten we wel eens vergaderen. In de eerste drie leerjaren worden lessen zoveel mogelijk overgenomen door andere docenten. Dit noemen we klasopvang (KOV). In deze KOV-uren werken leerlingen aan taal en/of rekenen of aan vakgebonden opdrachten.

Schoolbeleid: Het schoolbeleid is erop gericht om - zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de goede sfeer op school - leerlingen die dat willen en kunnen een zo hoog mogelijk diploma te bezorgen. Dat betekent, dat we weloverwogen risico's durven nemen en daarom 'mikken' we op gemiddelde slagings- en overgangspercentages.

Dit beleid werpt vruchten af. Zo kunnen we vaststellen, dat bijvoorbeeld in de afgelopen vijf jaren ongeveer een kwart van de leerlingen die eindexamen deden, een diploma kreeg van een 'hoger' niveau dan het advies van de basisschool aangaf. En, om duidelijk te maken dat 'afglijden' in een scholengemeenschap slechts bij uitzondering voorkomt: nog geen vijf procent behaalde een diploma dat 'lager' was dan het advies van de basisschool.
Naast het beleid dat op de schoolvakken gericht is, wordt veel aandacht besteed aan de algemene en culturele vorming van de leerlingen. Ook het gebruik van de twee mediatheken die het Segbroek College rijk is, stimuleren we flink.

Buitenschoolse activiteiten: Alle leerlingen ontvangen rond de herfstvakantie bericht waarin we buitenschoolse activiteiten aanbieden. Een greep uit het aanbod in de loop van het schooljaar: muziekworkshops, toneelworkshops, Segbroek's Got Talent, de techniekworkshop, schoolschaatsen, Segbroek Sport, wedstrijden en creatieve middagen.

TalentProgramma's: Via school en de website kunt u specifieke informatie krijgen over de Talentprogramma’s. Een folder is op aanvraag beschikbaar en de coördinatoren geven u ook graag informatie. Zij zijn via school te bereiken. Momenteel draaien op het Segbroek de volgende Talentprogramma’s: TopSport Talent (voor toekomstige topsporters), Segbroek Kunst, Segbroek Muziek, Segbroek Theater (de laatstgenoemde drie programma’s in samenwerking met het Koorenhuis maar ook met o.a. de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst, het Koninklijke Conservatorium) en Segbroek Danst

Bereikbaarheid: De gebouwen van het Segbroek College liggen tussen de Laan van Meerdervoort en de Segbroeklaan, bij het Stokroosveld. De meeste leerlingen komen op de fiets; tramlijnen 3 en 12 en buslijn 24 hebben haltes op korte afstand van de school.

Huisvesting: In gebouw Klaverstraat zitten alle brugklassen havo/vwo en vwo/gymnasium en de klassen 2 t/m 5 havo en 2 t/m 6 vwo. In gebouw Goudsbloemlaan zitten alle brugklassen havo/mavo en mavo en de klassen 2 t/m 4 mavo.